ประกาศรับนักเรียน ม.1 (ฉบับโควิต 19)   ประกาศรับนักเรียน ม.4 (ฉบับโควิด 19)
เอกสารที่ต้องใช้สมัครออนไลน์ ม.1   เอกสารที่ต้องใช้สมัครออนไลน์ ม.4
คู่มือการสมัครออนไลน์ ม.1   คู่มือการสมัครออนไลน์ ม.4
คลิปวิดีโอ การสมัครออนไลน์ ม.1   คลิปวิดีโอ การสมัครออนไลน์ ม.4
ระบบรับสมัครออนไลน์ ม.1   ระบบรับสมัครออนไลน์ ม.4
ตรวจสอบผลการสมัคร   ตรวจสอบผลการสมัคร
ส่งเอกสาร ==> (สถานะ : ขอหลักฐานเพิ่ม เท่านั้น)   ส่งเอกสาร ==> (สถานะ : ขอหลักฐานเพิ่ม เท่านั้น)
พิมพ์บัตรสอบ ม.1 (ใช้วันสอบคัดเลือก)   พิมพ์บัตรสอบ ม.4 (ใช้วันสอบคัดเลือก)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ
ความสามารถพิเศษ ม.1 และเกณฑ์การคัดเลือก


  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ
ความสามารถพิเศษ ม.4 และเกณฑ์การคัดเลือก

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
เรียนต่อ ม.1 ความสามารถพิเศษ

  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
เรียนต่อ ม.4 ความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ม.1   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ม.4
ตารางสอบ ม.1   ตารางสอบ ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเรียนต่อ ม.1   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเรียนต่อ ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนสำรอง ม.1   ประกาศรายชื่อนักเรียนสำรอง ม.4
กำหนดการมอบตัว   กำหนดการมอบตัว
ดาวน์โหลด ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา (Pay-in Slip)   ดาวน์โหลด ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา (Pay-in Slip)
รายชื่อนักเรียนที่ต้องมามอบตัว ม.1 (ปกติ)
วันที่ 12 มิถุนายน 2563
  รายชื่อนักเรียนที่ต้องมามอบตัว ม.4
(สอบคัดเลือก + ม.3 เดิม) วันที่ 14 มิถุนายน 2563
รายชื่อนักเรียนที่ต้องมามอบตัว ม.1 (ปกติ + Gifted)
วันที่ 13 มิถุนายน 2563
  รายชื่อนักเรียนที่ต้องมามอบตัว ม.4
(ม.3 เดิม + Gifted) วันที่ 15 มิถุนายน 2563
เลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4