ระบบรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ

 
    เปลี่ยนแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   เลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ Group Line ห้องเรียน
  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
และ Group Line ห้องเรียน