ระบบรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คัดเลือกเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 19 - 31 มกราคม 2565
ด้วยระบบออนไลน์

รายการ

1. ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. กรอกใบสมัครเรียนต่อและอัพโหลดไฟล์รูปถ่ายนักเรียน และรูปถ่ายแสดงการรับรองของผู้ปกครอง

3. สถิติจำนวนการรับสมัคร

4. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก และแผนการเรียนที่สมัคร

5. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเรียนต่อ ม.4 และแผนการเรียนที่ได้

6. ส่งคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน (เฉพาะผู้ที่ต้องการเปลี่ยน ภายใน 15 มี.ค.65 เท่านั้น)

7. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแผนการเรียน

8. รายชื่อนักเรียนที่ต้องมอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2565

9. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมติให้เปลี่ยนแผนการเรียน (เพิ่มเติม)

10. เลขประจำตัวนักเรียน ชั้น ม.4 ( ใช้เลขประจำตัวเดิม )