วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นักเรียน ม.1 - ม.6 กลุ่ม A
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นักเรียน ม.1 - ม.6 กลุ่ม B

 

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)