ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

การแบ่งกลุ่ม A - กลุ่ม B (ตามเลขที่)

ปฏิทินการมาเรียนที่โรงเรียน

รายชื่อนักเรียน

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2563

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6