CMS modules by everest poker.

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา


ประกันคุณภาพภายนอกรอบที่ 4

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เอกสาร  
มาตราฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  1.1 ผลสัมฤทธฺ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน  
มาตราฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ      2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์แลัพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มาตราฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา   
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมาข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน News

ภาพข่าว-กิจกรรม หนองแขม

Previous Next
รับรางวัลปิยชนน์คนการศึกษา ผอ.ขวัญชัย  ไกรธรรม  รองฯ มงคล  อรุณฉาย และครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  รับรางวัลปิยชนน์คนการศึกษา  วันที่ 9  กันยายน  2562                      ดูรูปภาพเพิ่มเติม  ... Read more
72 ปี น.ข. 72 ปี น.ข. ผอ.จงกล  ทรัพย์สมบูรณ์  ประธานในพิธี 72  ปี น.ข. โดยมี ผอ.ขวัญชัย  ไกรธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กล่าวรายงาน ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน การมอบทุนการศึกษา... Read more
สัปดาห์อาเซียน ผอ.ขวัญชัย ไกรธรรม ประธานเปิดงานสัปดาห์อาเซียน  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงผลงานของนักเรียน การรำ และการแสดงดนตรี  วันที่  27  สิงหาคม  2562  ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  ... Read more
อบรมนักเรียนแกนนำ 2562 ผอ.ขวัญชัย ไกรธรรม  รองฯ มงคล  อรุณฉาย  ร่วมเปิดงานอบรมนักเรียนแกนนำต่อต้่านยาเสพติด วันที่   1 กรกฎาคม  2562  ณ อาคารวณี  นาควัชระ   ดูรูปภาพเพิ่มเติม                                             ... Read more
พิธีสวนสนาม 1 กรกฎาคม ผอ.ขวัญชัย  ไกรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ประธานในพิธีสวนสนามโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม วันที่ 1 กรกฎาคม 2562ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม                  ดูรูปภาพเพิ่มเติม   ... Read more
ค่ายคุณธรรม ม.6 ค่ายคุณธรรม  ม.6  วันที่  5 - 7 มิถุนายน  2562   ณ จังหวัดราชบุรี  ดูรูปภาพเพิ่มเติม     www.gg.gg/june62                           www.gg.gg/june62_1                          ... Read more
เก็บตก ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ  7  มีนาคม   2562                          ดูรูปภาพเพิ่มเติม             http://gg.gg/ENGCAMP1_62                                                         ... Read more
ผอ.ขวัญชัย ไกรธรรม ประธานเปิดงาน MATH CAMP วันที่  12  มีนาคม  2562   ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม                 ดูรูปภาพเพิ่มเติม         http://gg.gg/62-MATHCAMP1                                              ... Read more
ผอ.ขวัญชัย ไกรธรรม ร่วมงาน งานวัดคืนที่ 4 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ร่วมงาวัดหนองแขม  โดยการส่งรำวง  นาฏศิลป์ และ ดนตรีไทย และดนตรีสากล  เข้าร่วมแสดง                                   ดูรูปภาพเพิ่มเติม                                            ... Read more
ผอ.ขวัญชัย ไกรธรรม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จัดห้องเรียนได้ดีเด่น ของระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    วันที่  26  กุมภาพันธ์  2562  ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  ดูรูปภาพเพิ่มเติม                                      ... Read more
โครงการฝึกฝนทักษะการดำเนินธุรกิจ JA COMPANY PROGRAM ประจำปี  2561  รางวัลที่ 3  ดูรูปภาพเพิ่มเติม                                  http://gg.gg/62business       Read more
โปงลาง โฟล์คซอง นข.กับงานประจำปีวัดหนองแขม วันที่ 16  กุมภาพันธ์     62  ณ วัดหนองแขม                                        ดูรูปภาพเพิ่มเติม   http://gg.gg/62watnongkhaem2   Read more
05386166
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1687
4434
17004
5347452
64615
78665
5386166
Your IP: 18.204.227.250
Server Time: 2019-10-23 09:48:49


443  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร  10160
โทรศัพท์  0-2429-3402  โทรสาร  0-2429-3160  e-mail : nongkhaem@nk.ac.th  webmaster@nk.ac.th
 
Wednesday the 23rd. Joomla 2.5 Templates.
Copyright 2012

©