ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ 🌟

ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ เวลาและห้องสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะ ม.4) และห้องสอบคัดเลือก ดังแนบ

ม.1 >> https://drive.google.com/…/16Vog9fA1ysGjqv6tJQD…/view…

ม.4 >> https://drive.google.com/…/1P8_AnHHbGqe8sZR6M9L…/view…

สิ่งที่อนุญาตให้นักเรียนนำเข้าห้องสอบ
💳 บัตรประจำตัวประชาชน
🪪 บัตรประจำตัวสอบ
✏️ ปากกาน้ำเงิน , ดินสอ 2B , ยางลบ
🐸 กบเหลาดินสอ
🥛 น้ำดื่มที่บรรจุในขวดใส