การประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมปีการศึกษา 2565