ฝ่ายบริหาร

นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวนภาพร วงศ์พุทธา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางพิรานันท์ ศรีประเสริฐ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวอัญชลี ชูช่วย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายณรงศ์ มัสมี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป