กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายปิยนันท์ อันโน
หัวหน้าหมวด
นางณัฐยา อาจมังกร
นางมยุรี วรวรรณ
น.ส.ธีรพร บุตราช
น.ส.นันทนา โนจิตร
นางอรจิรา โพธิ์พูล
น.ส.ปิยะรัตน์ ม่วงลาด
นางเกษณี ศรีสุวรรณ
นายทัศนัย ไชยวงศ์
น.ส.มานิดา หนูทองแดง
นายวุฒินันท์ สีดีจริง
น.ส.ธนิษฐา ธาตุชัย
น.ส.กนกกาญจน์ วงษ์น้อย
น.ส.วรกาตน์ มากกลิ่น
น.ส.วรรณิตา วัชรโกศลสุข
น.ส.รัตนาพร อ่อนสี
น.ส.นพรัตน์ จินโจ