กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.หนึ่งฤทัย เกิดพิทักษ์
หัวหน้าหมวด
นายนนทกานต์ พรมมา
นายวีระ วรรณคำ
นายณัฐดนัย แก้วเล็ก
นายอนุชา มะคนมอญ
นายศรราม วรรัตนานันท์
นายพงศกร บุญเกิดแก้ว
น.ส.ทัศนีย์ รินทระ
น.ส.อมรรัตน์ ร่มสบาย
นางขวัญชนก วงศ์จิรวัฒนกุล
น.ส.กัญญาวีร์ สาชิน
นายวุฒิชัย เชื่อมประไพ
นายพัชรพล นิติวัฒนะ
นางสาววิรัญยา จุลนันท
นายพชรกร สุระพันธ์