กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายนนทกานต์ พรมมา
หัวหน้าหมวด
น.ส.กุสุมา คงวุฒิ
นายวีระ วรรณคำ
น.ส.หนึ่งฤทัย เกิดพิทักษ์
นายณัฐดนัย แก้วเล็ก
นายอนุชา มะคนมอญ
นายศรราม วรรัตนานันท์
นายพงศกร บุญเกิดแก้ว
น.ส.ทัศนีย์ รินทระ
น.ส.อมรรัตน์ ร่มสบาย
น.ส.ขวัญชนก หมื่นแทน
น.ส.กัญญาวีร์ สาชิน
นายวุฒิชัย เชื่อมประไพ
นายพัชรพล นิติวัฒนะ
นางสาววิรัญยา จุลนันท
น.ส.สุภาษร กาทอง