กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพงศ์ศักดิ์ สาลีผล
หัวหน้าหมวด
นายไผ่ ทองอยู่
น.ส.ดวงเดือน พยอมหอม
นายสมเกียรติ พรมสวัสดิ์
นายธนภัทร บรรณเกียรติ
นายณัฐดนัย ไชยพร
นายเจษฎา คงชูดี
นางสาวฌัชธิชชา ทีฆายุพรรค