กลุ่มสาะรการเรียนรู้ศิลปะ

นายกิตติวีร์ ภาดี
หัวหน้าหมวด
นายสมพล พุฒพิทักษ์
น.ส.น้ำหวาน สายนาค
นายภูริณัฐ เฉลิมสิริมงคล
นายธนา วัฒนเสาวลักษณ์
น.ส.ณิชาภา ทองสุวรรณ
นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์