กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิสารัช ภู่คล้าย
หัวหน้าหมวด
นางบุญรอด ปั่นโภชา
พาณิชยกรรม
น.ส.พิมพ์จันทร์ แดงนา
คหกรรม
นายสุกฤษฏิ์ เทพพานิช
อุตสาหกรรม
นายวิทวัส รังสีพิพัฒน์
พาณิชยกรรม
น.ส.ณัฐสุดา แปไธสง
คหกรรม
น.ส.วิภาวี สีเบ้า
เกษตรกรรม
น.ส.กนกพร ช่อพฤกษา
เกษตรกรรม
ว่าที่ ร.ต.หญิง กรกมล หุ่นอยู่
คหกรรม
น.ส.จุไรรัตน์ ธนเจริญบุญญา
พาณิชยกรรม
น.ส.สุวรรณา ปัถวี
คหกรรม