งานแนะแนว

นางศุภกานดา แก้วกุลธร
หัวหน้างาน
น.ส.อนุสรา วงค์สถาน
น.ส.สิริลักษณ์ บัวคง
น.ส.อาจารี ค้ำชู