ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 1/2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โหลดที่นี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โหลดที่นี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โหลดที่นี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โหลดที่นี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โหลดที่นี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โหลดที่นี้