ITA 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ข้อมูลการเผยแพร่
1. ข้อมูลพื้นฐาน 
01โครงสร้าง– โครงสร้างการบริหาร
02ข้อมูลผู้บริหาร– ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
03อำนาจหน้าที่– อำนาจหน้าที่
04แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน– แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา2565-2568 
05ข้อมูลการติดต่อ– ข้อมูลการติดต่อ
06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การประชาสัมพันธ์
07ข่าวประชาสัมพันธ์– เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
– Facebookโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
– ภาพข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08Q&A– เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
– Facebookโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
09Social Natwork– เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
– Facebookโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
010นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล– ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน

ที่ข้อมูการเพยแพร่
1. การดำเนินงาน
011แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี– แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566
012รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน
– รายงานการควบคุมภายใน ม.ค.-ก.ค. 2566
013รายงานผลการดำเนินงานประจำปี– รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
2. การปฏิบัติงาน
014
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
– คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ประจำปี 2566
3. การให้บริการ
015
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– คู่มือมาตรฐาน การให้บริการ
– คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ประจำปี 2566
016
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
017
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
018 E-Service– เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
– Facebookโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
– Youtube
– แบบคำร้องขอใบรับรองทางการศึกษาออนไลน์
– ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การจัดซื้อจัดจ้าง 

ที่ข้อมูล                                          การเพยแพร่
1. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
019แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ– แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
020ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ.
– ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัด
หาพัสดุ
021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
022รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ที่ข้อมูล                                         การเพยแพร่
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
023นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล– นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล    
024การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล – การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
025หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล– หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
026รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี– รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร-โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ประจำปี 2565

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส

ที่ข้อมูล                                          การเพยแพร่
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
027แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ – ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
028ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ– การร้องเรียน
029ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี– ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต 2566
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
030ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ที่ข้อมูล                                         การเพยแพร่
1.นโยบาย No Gif Policy
031ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)– ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift policy
– ป้าย งดรับ งดให้ 2566
032การสร้างวัฒนธรรม No Gif Policy– การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
033รายงานผลตามนโยบาย No Gif Policy– แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
034การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี– รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
035การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ– รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. แผนป้องกันการทุจริต
036แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต– แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
037รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
038รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ที่ข้อมูลการเพยแพร่
1.มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
039ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ– ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
040การขับเคลื่อนจริยธรรม– การขับเคลื่อนจริยธรรม
041การประเมินจริยธรรมเจ้าที่ของรัฐ– การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน– ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน– การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม