ประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

  • ประกาศให้ใช้มาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
  • มาตราฐานระดับการศึกษาขั้นพื็นฐาน ปีการศึกษา 2563
  • ประกาศให้ใช้มาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
  • มาตราฐานระดับการศึกษาขั้นพื็นฐาน ปีการศึกษา 2564
  • รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ.

มาตราฐาน/ตัวชี้วัด การประเมินภายใน

มาตราฐานการเรียนรู้ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

มาตราฐานการเรียนรู้ที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ

มาตราฐานการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ