กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจักรพล วิเศษสมิต
หัวหน้าหมวด
นางพัทธนันท์ เลี้ยงผาสุข
นางอรอุมา ตรองจิตร
นางวาสนา กุซัว
น.ส.พรรณนิภา ศรีท้าว
นางสุพัตรา ม่วงงาม
นางแพรรุ้ง ทองอยู่
น.ส.ศิโรชา แสงทองสี
นายทนงศักดิ์ พิทักษ์
น.ส.ชนาภรณ์ ปรีคง
น.ส.ภาวิณี พรมเย็น
น.ส.ปวีณา แก้วสำโรง
น.ส.ชุลีพร ศรีพิทักษ์
นายอภัย ศรียางนอก
นางฉัตรฑริกา บรรณเกียรติ
นายนริศ สิงห์สูง
นายภคพณ มณีนันท์
นายสุขภวัฒน์ เฉลิม
นายณรงค์กร สุนทรวัฒน์
นายณัฐพล ปิ่นเขียน
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
นางสุรนาฏ ลือศิริวัฒนา
คอมพิวเตอร์
น.ส.สุศิวกัญญา ปรางสร
คอมพิวเตอร์
นายพงษ์สรร จันลิ้ม
คอมพิวเตอร์
นายสุภกิจ ภิรมย์ไชย
คอมพิวเตอร์
นายเฉลิมพล วงศ์จิรวัฒนกุล
คอมพิวเตอร์
ว่าที่ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ โคจะนา
คอมพิวเตอร์