กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.วิไลลักษณ์ เรียนรู้
หัวหน้าหมวด
น.ส.อมรรัตน์ ทิราพงษ์
น.ส.ทิพย์สุดา กุลชนะโพธิญาณ
นางกานต์พิชชา คงคา
น.ส.กัลยกร พ่วงสุข
นายธิติ คำแหง
น.ส.เขมจิรา รัตพันธ์
น.ส.ดวงฤดี ภูมิภักดิ์
นายจักรพันธ์ ยังอุ่น
น.ส.พัทธมน งามยิ่งยวด
น.ส.ศิรินันท์ ชัยนิวัฒนา
น.ส.อังศนา รุ่งอรุณรณภพ
น.ส.มนัสวี แก้วผลึก
น.ส.วรรณฤดี ชินนะ
นายณรรัตชณัทธ์ วัฒนา
น.ส.กัลยกร โพธิกาญจนวัตร
นายนรากร ประดับทอง
น.ส.วิชุณี ปัญจขันธ์
นายชนินทร์ ภูนานน
น.ส.เบญจวรรณ งามอุไรรัตน์
น.ส.พรกมล นิลอรุณ
น.ส.จารวี ธารนพฤทธิ์