กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.กัลยกร พ่วงสุข
หัวหน้าหมวด
น.ส.อมรรัตน์ ทิราพงษ์
น.ส.ทิพย์สุดา กุลชนะโพธิญาณ
นางกานต์พิชชา คงคา
นายธิติ คำแหง
น.ส.เขมจิรา รัตพันธ์
น.ส.ดวงฤดี ภูมิภักดิ์
น.ส.พัทธมน งามยิ่งยวด
น.ส.ศิรินันท์ ชัยนิวัฒนา
น.ส.อังศนา รุ่งอรุณรณภพ
น.ส.มนัสวี แก้วผลึก
น.ส.กัลยกร โพธิกาญจนวัตร
น.ส.วิชุณี ปัญจขันธ์
นางเบญจวรรณ วิริยะชาญ
น.ส.พรกมล นิลอรุณ
น.ส.จารวี ธารนพฤทธิ์
นายกิตติภูมิ พลราช
นางสาว​พรธีรา​ สุธรรม
นางสาวอาทิตยา จูปรางค์
นางสาวณภาดา ศุขีวิริยะ
นางสาวดวงสุดา กล้าหาญ
นางสาวศิลาวดี ศิลาลาย
นางวิจิตรา ธนการศักดิ์