ITA 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ที่

ข้อมูล การเผยแพร่
1. ข้อมูลพื้นฐาน 
01 โครงสร้าง – โครงสร้างสถานศึกษา
02 ข้อมูลผู้บริหาร – ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่ – อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน – แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 
05 ข้อมูลการติดต่อ – ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ – เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
– Facebookโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
– Facebookงานโสตทัศนศึกษา
– Youtube
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A – เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
09 Social Natwork – เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
– Facebookโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
– Facebookงานโสตทัศนศึกษา
– Youtube

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน

ที่ ข้อมูล การเพยแพร่
1. การดำเนินงาน
010 แผนดำเนินงานประจำปี – แผนดำเนินงานประจำปี
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2. การปฏิบัติงาน
013
คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
3. การให้บริการ
014
คู่มือมาตรฐาน การให้บริการ
015
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017
E-Service
– เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
– Facebookโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
– Facebookงานโสตทัศนศึกษา
– Youtube

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ 

ที่ ข้อมูล                                          การเพยแพร่
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ
023
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ที่ ข้อมูล                                          การเพยแพร่
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล – การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส

ที่ ข้อมูล                                          การเพยแพร่
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ – เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
– Facebookโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น – เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
– Facebookโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ที่ ข้อมูล                                          การเพยแพร่
1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) – นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร – การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร – การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4. แผนป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน  
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ที่ ข้อมูล                                          การเพยแพร่
1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน – การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน