อาคารสถานที่

อาคาร ๑ เป็นอาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น ชั้น ๑ และชั้นที่ ๒ เป็นห้องสมุด ชั้นที่ ๓ เป็นห้องคอมพิวเตอร์ และชั้นที่ ๔ เป็นห้องเรียน ๗ ห้อง โดยชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารสง่า-ทองอยู่ นาควัชระ”

อาคาร ๑๑ หรือเรียกว่า อาคาร ๗๒ ปี มีทั้งหมด ๔ ชั้น เป็นอาคารสำหรับเรียนดนตรี ศิลปะ นาฎศิลป์