การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประะเมินผลที่สอดคล้องตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

ดูรูปภาพเพิ่มเติม อบรม
อบรม 1