นักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน “การแข่งขันทักษะทางศิลปะระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา” โครงการเพาะช่างศิลปกรรมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุช ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน “การแข่งขันทักษะทางศิลปะระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา”โครงการเพาะช่างศิลปกรรมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชประจำปี 2565 นางสาวแพรวา แสงแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2 “ได้รับรางวัลดีเด่น” ทักษะการเขียนสีน้ำ หัวข้อ “สานชีวิต สานชุมชน” ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในครั้งนี้ครับ